Szkolne prawo

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 12
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
w Lesznie

 

Spis treści:
§ 1. Nazwa szkoły
§ 2. Informacje o szkole
§ 3. Organizacja szkoły
§ 4. Zasady rekrutacji
§ 5. Cele i zadania szkoły
§ 6. Organy szkoły i zasady ich współdziałania
§ 7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 8. Formy opieki i pomocy uczniom
§ 9. Uczniowie szkoły
§ 10. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania Szkoły Podstawowej nr 12
§ 11. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
§ 12. Postanowienia końcowe

STATUT SP-12
Statut został opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.
Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 12 w Lesznie,
2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie,
3. ustawie- należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami,
2. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r.
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) z późniejszymi zmianami
3. organie nadzorującym szkołę – należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4. organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Miasto Leszno,
5. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
6. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.
7. ZWO – należy przez to rozumieć Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.
8. radzie oddziałowej – należy przez to rozumieć przedstawicieli ogółu rodziców danego oddziału.

§ 1. | Powrót do spisu treści
Nazwa szkoły

1. Szkoła Podstawowa nr 12 w Lesznie jest publiczną placówką oświatową.
2. Siedzibą Szkoły Podstawowej nr 12 jest budynek przy ul. Rumuńskiej 6ab w Lesznie.
3. Szkoła Podstawowa nr 12 od 15 listopada 1997 r. nosi imię generała dywizji Stefana Roweckiego „Grota”.
4. Pieczęć nagłówkowa szkoły ma następujące brzmienie:
Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
64-100 Leszno, ul. Rumuńska 6ab tel./fax (0-65) 520-02-30, 520-02-39
REGON 001307226 NIP 697-10-15-220.
5. Na pieczęciach może być także używany skrót nazwy
Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Rumuńska 6ab
64-100 Leszno
tel. (0-65) 520-02-30
6. Szkoła używa pieczęci urzędowej i tablicy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Szkoła posiada sztandar.
8. Szkoła posiada hymn. Tekst hymnu:
„Szkoło, nasz przyjacielu
Wspólny, drogi domu nasz
W twoich murach wciąż zdobywamy
Wiedzę, z którą pójdziemy w świat.

Tutaj nasze przyjaźnie,
Tu radośnie płynie czas.
Nawet, gdy jest ci smutno
Pomocna dłoń rozjaśni ci twarz.

Więc trwaj szkoło kochana
Niechaj duma wzrasta w nas
Bo w murach „dwunastki”
Dla nas wszystkich to najpiękniejszy czas.”

§ 2. | Powrót do spisu treści
Informacje o szkole

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Leszno.
2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, trwa 6 lat.
3. Szkoła realizuje rozszerzony program kultury fizycznej i prowadzi klasy sportowe
o profilu judo dla chłopców i koszykówka dla dziewcząt.
4. Szkoła posiada własny ceremoniał pasowania na ucznia klas pierwszych, pożegnania absolwentów szkoły i obchodów Święta Patrona. Scenariusze tych uroczystości znajdują się w bibliotece szkolnej.
5. Święto Patrona obchodzone jest corocznie w listopadzie. W tym dniu odbywa się również uroczyste pasowanie na uczniów klas pierwszych.
6. Szkoła posiada własny strój. Stanowi go granatowa kamizelka z logo szkoły, błękitna koszulka z długim lub krótkim rękawem według wzoru.

§ 3. | Powrót do spisu treści
Organizacja szkoły

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, którego liczebność jest zgodna z określonymi przepisami.
2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
3. Możliwe jest dokonanie podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z rozporządzenia o ramowych planach nauczania.
4. Tryb corocznego podziału oddziałów na grupy ustala dyrektor szkoły w arkuszu organizacyjnym.
5. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe, koła zainteresowań, nauczanie dodatkowych języków obcych i inne zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, a także podczas wycieczek i wyjazdów. Zajęcia te są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30-60 minut. W klasach I-III czas zajęć ustala nauczyciel prowadzący, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym planie zajęć.
7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
oraz liczbę nauczycieli określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany każdego roku przez dyrektora, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
8. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, w szkole odbywają się stałe (obowiązkowe i nadobowiązkowe) zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, określone tygodniowym rozkładem zajęć, ustalonym przez dyrektora szkoły.
9. Ramowy plan nauczania wyznacza ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia, określone tygodniowym planem zajęć.

§ 4. | Powrót do spisu treści
Zasady rekrutacji

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ustawą oraz dzieci, które przed 1 września kończą 6 lat, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej
na podstawie ustawy.
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3. O przydziale uczniów do klas i wyborze wychowawców decyduje dyrektor szkoły.
W przypadku klas IV-VI decyzję o przydziale nauczycieli, uczących poszczególnych przedmiotów, podejmuje dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną.
4. W szkole klasą sportową jest oddział, w którym prowadzone jest szkolenie sportowe
z piłki koszykowej dla dziewcząt i judo dla chłopców. Oddziały te zostają utworzone
z uczniów klas III po zakończeniu edukacji na pierwszym etapie kształcenia. Zasady organizacji klas sportowych regulują odrębne przepisy.
5. Kandydaci do klas sportowych przyjmowani są po spełnieniu następujących warunków:
a) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) zaliczenie prób sprawności fizycznej,
c) pisemna opinia trenera,
d) pisemna zgoda rodziców.
6. Decyzję o przyjęciu uczniów do klas sportowych podejmuje dyrektor szkoły.
Przy podejmowaniu decyzji o tworzeniu oddziałów klas czwartych dyrektor szkoły może uwzględnić sugestie rodziców dotyczące wskazania jednego ucznia, z którym jego dziecko będzie kontynuowało naukę w oddziale. Decyzja dyrektora o utworzeniu oddziałów jest decyzją ostateczną.
7. Szkolenie sportowe w klasach sportowych prowadzone jest w ramach zajęć, według programów szkolenia opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu.
8. Klasy sportowe realizują programy szkolenia sportowego równolegle z właściwym programem kształcenia ogólnego.
9. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła, w miarę posiadanych możliwości finansowych, organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe.
10. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi co najmniej
10 godzin.
11. W ramach ustalonego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania.
12. W uzasadnionych przypadkach uczniowie klasy sportowej, którzy ze względu
na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu, nie biorą udziału
w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone
w danym oddziale.
13. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się
od nowego roku szkolnego lub nowego okresu do oddziału działającego na zasadach ogólnych.
14. Zadaniem klasy sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków kształcenia wychowania i opieki, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, w szczególności przez:
a) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,
b) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych programem nauczania,
c) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
d) umożliwienie korzystania w pierwszej kolejności z opieki pedagoga szkolnego,
e) korzystanie z znajdującego się w szkole gabinetu fizjoterapii.

§ 5. | Powrót do spisu treści
Cele i zadania szkoły

1. We wszystkich działaniach szkoła kieruje się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną, zgodnie z ustawą.
3. Szkoła w zakresie kształcenia i wychowania zapewnia uczniom:
a) wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy
i świata,
b) przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, pobudzenie do myślenia
w kategoriach nierozerwalności interesów państwa i narodu, poszanowanie prawa
i konieczności umacniania państwa jako organizatora życia narodu,
c) wychowanie dla pokoju,
d) kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwości na sprawy innych,
e) przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela,
f) wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ją wykonujących,
g) przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość
o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych,
h) włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli
i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska,
i) rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.
4. Szkoła dąży do tego, by jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy
w różnych dziedzinach działalności ludzkiej, a zwłaszcza:
a) umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia,
b) wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość,
c) opanował niezbędne umiejętności, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy
i wypoczynku oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł informacji,
d) zdobył przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy,
e) doceniał znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji,
f) posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi,
g) nabył niezbędne doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, rodziny
i środowiska,
h) rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.
5. Szkoła w zakresie bezpieczeństwa sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie ich przebywania na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizowanych przez szkołę oraz przerw międzylekcyjnych, uwzględnia przestrzeganie obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
a) zapewnia opiekę wychowawczo – dydaktyczną nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawowaną przez nauczyciela prowadzącego,
b) zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, pełnią nauczyciele – wychowawcy wraz
z osobami dorosłymi wg obowiązujących przepisów. Szczegółowe zasady określa regulamin organizacji wycieczek.
c) ustala regulaminy i zasady bezpiecznego postępowania w pracowniach, korzystania z urządzeń, wykonywania ćwiczeń i doświadczeń, szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu, każdorazowo zapoznaje z ustalonymi regulaminami i zasadami postępowania uczniów;
d) ustala i przestrzega zasady bezpiecznego przebywania uczniów na przerwach międzylekcyjnych oraz pełnienia na nich dyżurów przez wyznaczonych nauczycieli zgodnie z planem ustalonym przez dyrektora szkoły. Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów określa regulamin dyżurów,
e) opracowuje plan lekcji, który uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć,
f) umożliwia pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia,
g) zapewnia odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń,
h) oznakowuje ciągi komunikacyjne zgodnie z przepisami,
i) kontroluje obiekty budowlane należące do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów,
j) umieszcza w widocznym miejscu planu ewakuacji,
k) oznacza drogi ewakuacyjne w sposób wyraźny i trwały,
l) ogradza terenu szkoły,
m) dostosowuje meble, krzesełka, szafki do warunków antropometrycznych uczniów,
n) szkoli pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
o) podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instaluje
i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające.
6. Realizując cele i zadania szkoła uwzględnia optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, odnosząc się do sugestii uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 6. | Powrót do spisu treści
Organy szkoły i zasady ich współdziałania

1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
2. Organy szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych szkoły.
3. Organami szkoły są:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) rada szkoły,
e) samorząd uczniowski.
4. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.
5. Pracą szkoły kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektorów.
6. Odpowiednio do potrzeb szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, dyrektor szkoły może powołać dodatkowe stanowiska kierownicze.
7. Dyrektor szkoły:
a) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego,
b) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy,
c) jest organem nadzoru pedagogicznego,
d) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
e) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
7.1. Dyrektor szkoły w szczególności:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą szkoły,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie, a także organizuje administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę szkoły,
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
g) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną.
8. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
oraz pracowników niebędących nauczycielami i podejmuje decyzje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) opracowania regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych,
c) dokonania oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych w oparciu
o opracowane przez siebie kryteria oceny,
d) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły,
e) występowania z wnioskami do organu nadzorującego szkołę, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień
dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
9. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców, rodzicami i samorządem uczniowskim.
10. Cele i zadania rady pedagogicznej
10.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji
jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
10.2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
10.3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który:
a) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz odpowiada
za zgodne z regulaminem rady zawiadomienie wszystkich jej członków
o terminie i porządku zebrań,
b) przedstawia nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły,
c) wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę,
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
10.4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, przed zakończeniem każdego okresu, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
10.5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu tych projektów przez radę szkoły,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
10.6. Rada pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
10.7. Rada pedagogiczna ponadto:
a) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora
do obwieszczania tekstu jednolitego statutu,
b) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły,
c) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli,
d) wybiera delegatów do rady szkoły.
10.8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian
i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły.
10.9. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
10.10. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
10.11. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
10.12. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
11. Cele i zadania rady szkoły:
11.1. Rada szkoły jest organem doradczo – opiniodawczym działającym przy dyrektorze szkoły. Celem jej działań jest dobro ucznia, stworzenie najkorzystniejszych warunków nauki i wszechstronnego rozwoju. Wypracowuje także formy współpracy pomiędzy różnymi organami szkoły.
11.2. Uchwala Statut Szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez radę pedagogiczną.
11.3. Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły.
11.4. Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący.
11.5. Opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły.
11.6. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami
do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, w szczególności
w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
11.7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły określa regulamin.
11.8. Skład rady szkoły.
W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:
a) nauczyciele wybrani przez radę pedagogiczną,
b) rodzice wybrani przez radę rodziców,
Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.
11.9. Członkowie rady szkoły są wybierani większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych na ogólnych zebraniach wyżej wymienionych organów szkoły
w wyborach tajnych, według kryteriów przyjętych przez te organa.
11.10. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady.
11.11. Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.
12. Cele i zadania rady rodziców
12.1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
Do kompetencji rady rodziców należy:
a) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną
programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania szkoły,
c) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora szkoły.
d) występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
12.2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie uchwalenia programu wychowawczego lub profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
12.3. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
12.4. Zasady powoływania rady rodziców uchwala ogół rodziców.
12.5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
12.6. W celu wspierania działalności statutowej rada rodziców gromadzi fundusze
z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.
12.7. Zasady współpracy rady rodziców i rodziców ze szkołą:
a) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci,
b) szkoła organizuje cykliczne spotkania z rodzicami, których harmonogram określa Plan Pracy Szkoły,
c) szkoła stwarza możliwość indywidualnych kontaktów rodziców
z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych edukacji
oraz dyrekcją szkoły,
d) szkoła stwarza możliwości swobodnego wyrażania uwag dotyczących funkcjonowania i działalności szkoły poprzez rady oddziałowe rodziców.
12.8. Szczegółowe zasady organizacji i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki określa Regulamin Rady Rodziców.
13. Cele i zadania samorządu uczniowskiego.
13.1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
13.2. Zasady wyboru i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
13.3. Organy samorządu uczniowskiego są jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
13.4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
13.5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
14. Zasady współdziałania organów szkoły.
14.1. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność,
w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły
o planowanych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
14.2. Szkoła udostępnia działającym organom niezbędne do ich statutowej działalności pomieszczenia.
14.3. Pomiędzy organami szkoły zachodzi wymiana informacji o podejmowanych
i planowanych działaniach lub decyzjach.
14.4. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny.
14.5. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych działań innego organu, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
14.6. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
14.7. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości
w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał.
14.8. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.
14.9. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej
na protokołowanych posiedzeniach tych organów.
14.10. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu plenarnym,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
15. Zasady rozstrzygania sporów między organami szkoły.
15.1. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga
po wysłuchaniu opinii stron dyrektor szkoły z zastrzeżeniem punktu 15.3.
15.2. W przypadku, gdy jedną ze stron jest dyrektor szkoły i po wyczerpaniu możliwości wewnętrznego rozwiązania sporu – na wniosek jednej ze stron – rozstrzyga organ prowadzący szkołę.
15.3. Wykonawcą decyzji organu prowadzącego jest dyrektor szkoły, który o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem informuje na piśmie zainteresowane strony.

§ 7. | Powrót do spisu treści
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracyjno – ekonomicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
3. Obowiązki i zadania pracowników administracyjno – obsługowych są określone
w przydziale czynności.
4. Zadania nauczycieli
4.1. Zakres zadań nauczycieli określają
a) ustawa,
b) Karta Nauczyciela.
4.2. W szczególności do obowiązków nauczycieli należy:
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
b) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego,
c) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
d) odpowiedzialność za harmonijny rozwój społeczny, osobowy
i intelektualny ucznia,
e) dbałość o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
f) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego uczniów,
g) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
h) odpowiedzialność za rozwój ucznia w posługiwaniu się językiem ojczystym,
i) przeciwdziałanie różnego rodzaju patologiom, w tym prowadzenia działań profilaktycznych,
j) niwelowanie zagrożeń dla prawidłowego rozwoju psychicznego
i moralnego uczniów,
k) przeciwdziałanie zachowaniom naruszającym normy obyczajowe, propagującym nienawiść i dyskryminację,
l) podejmowanie działań, uniemożliwiających propagowanie treści pornograficznych, brutalności i przemocy,
m) systematyczność w podnoszeniu swych umiejętności zawodowych,
n) poinformowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach,
o) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
p) rozpoznanie potrzeb uczniów i udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,
q) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez radę pedagogiczną.
4.3. Zadania wychowawcy klasy
4.3.1 Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego nauczyciela uczącego w tym oddziale, zwanego dalej wychowawcą. W celu koordynacji zadań wychowawczych, powołuje nauczyciela wspomagającego. Jego zadaniem jest sprawowanie szczególnej opieki wychowawczej nad uczniami w czasie nieobecności wychowawcy.
4.3.2 Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej
nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
4.3.3 Wychowawca, w celu realizacji zadań wychowawczych:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) opracowuje plan pracy wychowawczej, spójny z programem wychowawczym szkoły, programem profilaktycznym, planem grupy wiekowej,
c) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integruje zespół uczniowski,
d) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
e) współdziała z nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu dydaktyczno-wychowawczego, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym jest potrzebna indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
f) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
g) okazuje rodzicom pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci,
h) włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,
i) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
4.3.4 Wychowawca może korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych
i naukowych.
4.4. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoła zatrudnia pedagoga.
4.5. Do zadań pedagoga należy:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
b) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom
z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
d) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczego i programu profilaktycznego,
e) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktycznego,
f) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
g) koordynacja współpracy z instytucjami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Decyzją dyrektora szkoły w szkole działają następujące zespoły nauczycielskie:
a) dydaktyczno-wychowawczy. W skład zespołu wchodzą wychowawca klasy
i nauczyciele uczący w danym oddziale.
b) wychowawczy. W skład zespołu wchodzą przewodniczący grup wiekowych, pedagog szkolny oraz wicedyrektor szkoły. Celem zespołu wychowawczego jest koordynowanie realizacji programu wychowawczego i programu profilaktycznego. Zespół wychowawczy ustala harmonogram imprez o charakterze ogólnoszkolnym.
c) grup wiekowych. W skład sześciu zespołów (klas I, II, III, IV, V, VI) wchodzą wychowawcy odpowiednich oddziałów. Celem zespołów grup wiekowych jest koordynowanie realizacji programu wychowawczego
i programu profilaktycznego w ramach pracy grupy wiekowych. Zespół grup wiekowych ustala harmonogram imprez dla danej grupy wiekowej.
6. Dyrektor szkoły może tworzyć inne zespoły, których funkcjonowanie wynika z potrzeb szkoły. Celem prac powoływanych zespołów jest:
a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także wymiana opinii w sprawie wyboru programów nauczania,
b) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów
oraz sposobów badania wyników nauczania,
c) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli stażystów,
d) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także uzupełnianiu ich wyposażenia,
e) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.
7. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora szkoły. Decyzje przewodniczącego są wiążące dla członków zespołu.
8. Praca zespołów nauczycielskich zostaje uwzględniona w Planie Pracy Szkoły.
9. Spotkania zespołów nauczycielskich są protokołowane i obowiązkowe dla wszystkich członków zespołu.
10. W celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i zdrowotnych szkoły funkcjonują:
a) świetlica szkolna,
b) biblioteka szkolna,
c) Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej działający z Poradnią Wad Postawy i gabinetem fizjoterapii,
d) gabinet terapii pedagogicznej,
e) gabinet pielęgniarki,
f) gabinet stomatologiczny,
g) stołówka,
11. W szkole działa świetlica szkolna. Działalność świetlicy szkolnej wspiera realizację opiekuńczo – wychowawczych zadań szkoły. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy uwzględniają także potrzeby korekcyjno – kompensacyjne uczniów.
1.1. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci klas I – VI,
które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.
1.2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.
1.3. Czas pracy świetlicy trwa od 6:45 do 16:00.
1.4. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo – opiekuńczej.
1.5. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas
w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
1.6. Wychowawcy świetlicy współpracują z pedagogiem szkolnym, opiekunem społecznym; otaczają opieką dzieci zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz dzieci wymagające szczególnej opieki.
1.7. Zajęcia świetlicowe organizowane są również podczas rekolekcji wielkopostnych.
1.8. Obowiązkiem wychowawcy świetlicy jest:
a) tworzenie warunków do nauki i wypoczynku,
b) organizowanie pomocy w nauce,
c) kształtowanie nawyków higieny osobistej, troska o zachowanie zdrowia,
d) tworzenie warunków do świadomego uczestnictwa w kulturze,
e) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
f) rozwijanie samodzielności, aktywności społecznej i osobowości dziecka.
12. Działalność biblioteki szkolnej stanowi integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Biblioteka wspiera także działania wychowawcze
i profilaktyczne szkoły, współpracując z rodzicami uczniów poprzez różnorodne formy ich pedagogizacji.
1.1. Godziny otwarcia biblioteki są uzgodnione z dyrekcją w zależności od planu lekcyjnego w danym roku szkolnym.
1.2. Zadania nauczyciela- bibliotekarza
a) udostępnia książki i inne źródła informacji,
b) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
c) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia
i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się,
d) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową
i społeczną,
e) rozpoznaje potrzeby czytelnicze użytkowników,
f) dokonuje zakupów książek, uwzględniając potrzeby czytelników,
g) opracowuje na bieżąco nabytki biblioteczne,
h) prawidłowo dokumentuje udostępnianie zbiorów,
i) skutecznie egzekwuje zwrot udostępnionych materiałów,
j) prowadzi ilościową i jakościową analizę stanu czytelnictwa,
k) informuje uczniów, wychowawców i nauczycieli o poziomie czytelnictwa uczniów,
l) popularyzuje czytelnictwo poprzez różne formy pracy z czytelnikiem,
m) zapewnia warunki do samokształcenia nauczycieli,
n) tworzy zbiory multimedialne do szybszego i pełniejszego wyszukiwania informacji,
o) wykorzystuje Internet do samokształcenia uczniów i nauczycieli,
p) prowadzi zajęcia z czytelnikami z poszczególnych klas w ramach lekcji bibliotecznych,
q) promuje postawę szacunku dla książki,
r) nawiązuje współpracę z wychowawcami i innymi nauczycielami oraz
z pedagogiem.
Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami określa regulamin biblioteki szkolnej.
13. Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej działa z Poradnią Wad Postawy
i gabinetem fizjoterapii.
1.1. Do zadań ośrodka należy w szczególności:
a) ocena stanu ortopedycznego i systematyczna jego kontrola,
b) niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała,
c) skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej,
o ile to możliwe, do stanu prawidłowego,
d) wyrobienie nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,
e) wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo- więzadłowej,
f) wspomaganie rehabilitacji po urazach aparatu kostno- więzadłowego poprzez zabiegi fizjoterapeutyczne.
14. W szkole funkcjonuje gabinet terapii pedagogicznej. Do jego zadań należy:
a) przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
b) diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie, odpowiednio do jego wyników, pomocy logopedycznej,
c) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej przez współpracę z najbliższym środowiskiem ucznia,
d) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu,
e) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci,
u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
1.1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się w celu zniwelowania
lub wyeliminowania trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.
1.2. Zajęcia terapii pedagogicznej organizuje się w celu wyeliminowania trudności
w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających ze zdiagnozowanych przez poradnię psychologiczno pedagogiczną zaburzeń.
15. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy:
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
b) przeciwdziałania różnego rodzaju patologiom,
c) przeciwdziałanie zachowaniom naruszającym normy obyczajowe, propagującym nienawiść i dyskryminację,
d) uniemożliwianie propagowania treści pornograficznych, brutalności
i przemocy,
e) informowanie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych przejawach negatywnych zachowań uczniów.
16. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego posiłku dziennie w stołówce.
1.1. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce lub z napoju, ustala ajent
w porozumieniu z dyrektorem szkoły, z uwzględnieniem możliwości częściowego refundowania uczniom opłat ponoszonych w stołówce.
17. Szkoła zapewnia uczniom podstawową opiekę medyczną realizowaną przez pielęgniarkę szkolną i stomatologa. Gabinety te działają w ramach umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
18. W szkole działa Stowarzyszenie „Przyjaciel Szkoły”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów naszej szkoły. Zasady działania określają odrębne przepisy.
19. W szkole mogą działać inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców.

§ 8. | Powrót do spisu treści
Formy opieki i pomocy uczniom

1. Szkoła sprawuje opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną nad wszystkimi uczniami.
2. Szkoła pełni opiekę indywidualną nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu, wzroku, zgodnie z orzeczeniami poradni specjalistycznych.
3. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i losowej szkoła może zapewnić doraźną pomoc opiekuńczą i materialną.
4. Indywidualna opieka nad dziećmi jest realizowana poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej W zależności od potrzeb jest ona organizowana
w formie:
a) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
b) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
5. W stosunku do uczniów niepełnosprawnych indywidualna opieka nad dziećmi jest realizowana w sposób zgodny z zaleceniami określonymi przez poradnię specjalistyczną,
6. Szkoła diagnozuje potrzeby rozwojowe uczniów i, w miarę posiadanych możliwości finansowych, organizuje dla tych uczniów zajęcia dodatkowe.
7. W szkole prowadzone są:
a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
b) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
c) zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
d) zajęcia logopedyczne,
e) zajęcia kół zainteresowań,
f) zajęcia sportowo-rekreacyjne.
8. Właściwy dobór różnorodnych form zajęć dodatkowych dla uczniów jest podstawą wszechstronnego i efektywnego rozwoju ucznia.
9. Szkoła organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów
i olimpiad; oraz wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów.
10. Szkoła może organizować inne zajęcia, wynikające ze szczególnych potrzeb rozwojowych dzieci.
11. Zasady kwalifikacji dzieci na wyżej wymienione zajęcia określają nauczyciele prowadzący. W przypadku zajęć dydaktyczno wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych we współpracy z pedagogiem szkolnym.
W przypadku zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, po konsultacjach
z lekarzem i rehabilitantem.
12. Szkoła współdziała z instytucjami, udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie miasta Leszna. Należą do nich:
a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
c) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
d) Poradnia Rodzinna,
e) Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy,
f) Komitet Ochrony Praw Dziecka.
1.1. Ich zakres pomocy obejmuje:
a) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
b) pomoc indywidualną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
c) przeciwdziałanie i przezwyciężanie trudności szkolnych,
d) wspomaganie edukacyjnej funkcji szkoły.
13. Koordynatorem współpracy z instytucjami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest pedagog szkolny.

§ 9. | Powrót do spisu treści
Uczniowie szkoły

1. W realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoła uwzględnia prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Szczegółowe zasady zachowania się uczniów określa regulamin szkoły.
3. Uczeń ma prawo do:
a) ochrony przed dyskryminacją oraz sprawiedliwego i równego traktowania przez organy szkoły i nauczycieli, zwłaszcza w ocenianiu postępów w nauce i zachowania,
b) wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań i uzyskiwania wsparcia szkoły
w tym zakresie,
c) swobodnego wyrażania poglądów w sprawach dotyczących uczniów, w tym bycia reprezentowanym w każdym postępowaniu przed organami szkoły,
d) swobodnej wypowiedzi, w tym do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, o ile nie uwłacza to godności i dobrom osobistym innych osób, a także zasadom moralności i porządku publicznego,
e) zrzeszania się w organizacjach dopuszczonych do działania w szkole na podstawie przepisów prawa,
f) ochrony, w czasie sprawowania przez szkołę opieki nad uczniami, przed:
przemocą ze strony innych uczniów oraz osób trzecich,
pornografią oraz wszelkimi przejawami wykorzystywania seksualnego,
narkomanią i innymi formami uzależnień,
dostępem do treści internetowych, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
g) opieki medycznej, w tym zwłaszcza pierwszej pomocy pielęgniarskiej i świadczeń profilaktycznych,
h) kultywowania wiary, zwyczajów lub języka przez uczniów, którzy należą
do mniejszości etnicznych, narodowościowych lub religijnych,
i) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły,
j) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązywaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
k) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich,
l) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
m) uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez szkołę.
4. W każdym przypadku nieprzestrzegania praw uczeń może odwołać się do komisji,
w skład której wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog szkolny.
5. Odwołanie w formie pisemnej z uzasadnieniem składa się w sekretariacie szkoły
w terminie 7 dni.
6. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Ustalenia komisji są wiążące przy obecności ¾ jej członków. Decyzje komisji są ostateczne.
7. Uczeń ma obowiązek:
a) udziału w zajęciach edukacyjnych,
b) właściwego zachowania w trakcie zajęć,
c) punktualnego rozpoczynania zajęć edukacyjnych,
d) systematycznego przygotowywania się do zajęć,
e) troski o zdrowie, bezpieczeństwo i życie swoje i innych, w tym nieuleganie nałogom,
f) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
g) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
h) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
i) okazywania szacunku wszystkim członkom społeczności szkolnej,
j) dbania o piękno mowy ojczystej,
k) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,
l) usprawiedliwiania, w terminie i formie określonej w ZWO, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
m) dbania o schludny wygląd oraz noszenia stroju, określonego w § 2 pkt 6.,
n) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych tylko w czasie przerw wyłącznie na korytarzach szkolnych lub boisku szkolnym. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami zdrowotnymi, dyrektor szkoły może na pisemny wniosek rodziców wyrazić zgodę na używanie telefonów w czasie lekcji,
o) podporządkowania się zarządzaniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.
p) troski o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz.
7.1. Uczniom nie wolno:
a) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
o podobnym działaniu,
b) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków
o podobnym działaniu,
c) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu
i życiu,
d) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć,
e) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,
f) zapraszać obcych osób do szkoły.
8. Za wzorową naukę i wzorowe zachowanie uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a) pochwałę wychowawcy klasy wobec klasy,
b) pochwałę dyrektora wobec klasy,
c) pochwałę dyrektora wobec szkoły,
d) list pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców,
e) nagrodę rzeczową,
f) stypendium za osiągnięcia w nauce,
g) stypendium za wyniki sportowe,
h) wytypowanie do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie organizowanej dla wyróżniających się uczniów,
i) przyznanie tytułu Złotego Absolwenta dla wyróżniających się uczniów klas szóstych.
8.1. Tytuł „Złoty Absolwent” przyznaje kapituła w składzie:
a) dyrektor szkoły,
b) pedagog,
c) opiekun samorządu uczniowskiego.
8.2. Tytuł otrzymuje uczeń na pisemny wniosek nauczyciela wychowawcy, przedstawiony kapitule. Wniosek wychowawcy musi być uzasadniony
wg kryteriów, określonych w punkcie 8.5.
8.3. Decyzja kapituły o przyznaniu tytułu „Złotego Absolwenta” musi być jednogłośna.
8.4. Decyzja kapituły o przyznaniu tytułu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
8.5. Tytuł otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria:
a) uzyskuje bardzo wysokie wyniki w nauce,
b) uzyskuje bardzo wysokie wyniki w zachowaniu,
c) cechuje go wysoka kultura osobista,
d) wyróżnia go szczególna działalność charytatywna,
e) jego działania rozsławiają imię klasy, szkoły, miasta.
f) wyróżnia się w udzielaniu pomocy rówieśnikom i osobom potrzebującym pomocy.
Uczeń nie musi spełniać jednocześnie wszystkich wymienionych kryteriów.
9. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły uczeń może otrzymać następujące kary:
a) nagana wychowawcy klasy,
b) nagana dyrektora szkoły,
c) nagana dyrektora szkoły wobec szkoły,
d) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
e) przeniesienie do innej klasy.
10. Jeżeli stosowane powyższe kary i inne środki wychowawcze nie przynoszą spodziewanych efektów, dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły
11. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób,
jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
12. Rodzice ucznia, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób
lub szkoły zobowiązani są do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.
13. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od kary, do komisji, w skład której wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
d) pedagog szkolny.
14. Odwołanie w formie pisemnej z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie szkoły
w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu.
15. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Ustalenia komisji są wiążące przy obecności ¾ jej członków. Decyzje komisji są ostateczne.

§ 10. | Powrót do spisu treści
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania Szkoły Podstawowej nr 12

1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
b) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
4.1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
4.2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach ujętych w Statucie Szkoły,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w Statucie Szkoły,
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
5. Oceny bieżące, z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący – 6;
b) stopień bardzo dobry – 5;
c) stopień dobry – 4;
d) stopień dostateczny – 3;
e) stopień dopuszczający – 2;
f) stopień niedostateczny – 1,
6. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
są ocenami opisowymi. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
7. W klasach IV-VI śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali, określonej w pkt. 5.
8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
10. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
11. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne,
12. Szczegółowe kryteria ocen zachowania zawiera regulamin ocen zachowania, natomiast szczegółowe kryteria ocen z zajęć edukacyjnych określone są w przedmiotowych zasadach oceniania.
13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znaczącym są ocenami opisowymi.
14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
15. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
16. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
17. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
18. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymał ocenę niedostateczną nauczyciel danego przedmiotu przedstawia uczniowi i jego rodzicowi (prawnemu opiekunowi) możliwości uzupełnienia braków.
19. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b) kryteriach oceniania z przedmiotów ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
c) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
d) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
20. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
21. Informacje, o których mowa w pkt. 19 i 20 przekazuje rodzicom wychowawca klasy. Potwierdzeniem przekazania w/w informacji jest odpowiedni wpis w protokole zebrań, podpisany przez troje przedstawicieli rodziców.
22. Nieobecni na zebraniu rodzice mają obowiązek zapoznać się z w/w dokumentami,
które dostępne są w bibliotece szkolnej. O tym obowiązku informują rodziców pisemnie wychowawcy klas.
23. Ocena ucznia jest:
a) obiektywna,
b) rzetelna,
c) jawna,
d) sprawiedliwa.
24. Określa się następujące formy sprawdzania umiejętności ucznia:
a) praca klasowa,
b) sprawdzian,
c) kartkówka,
d) odpowiedź ustna,
e) prezentacja, referat,
f) zeszyt,
g) zadanie domowe,
h) aktywność na zajęciach,
i) inne, wynikające ze specyfiki przedmiotu.
Wybór form sprawdzania umiejętności ucznia jest dostosowany do odpowiednich zajęć edukacyjnych i określony w przedmiotowych systemach oceniania.
Do pisemnej formy sprawdzenia wiadomości, obejmującej większą partię materiału (praca klasowa, sprawdzian), opracowane są kryteria oceniania.
25. Nauczyciele informują uczniów o pracy klasowej, teście lub sprawdzianie obejmującym większą partię omówionego materiału z tygodniowym wyprzedzeniem. Przyjmuje się, że może być przeprowadzona tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian w ciągu dnia.
26. Nauczyciel informuje uczniów o lekcji powtórzeniowej obejmującej większą partię materiału z tygodniowym wyprzedzeniem.
27. Nie określa się maksymalnej ilości kartkówek sprawdzających bieżące wiadomości ucznia w ciągu dnia.
28. Pod pojęciem wiadomości bieżące rozumie się wiadomości z trzech ostatnich lekcji lub zagadnień, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch tygodni nauki.
29. Uczeń ma możliwość jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej w terminie ustalonym przez nauczyciela w czasie wolnym od zajęć uczniów i nauczycieli. Termin poprawy nie może przekroczyć jednego miesiąca. Ocena po poprawie zostaje również wpisana do dziennika, niezależnie od tego, czy w wyniku poprawy została podwyższona i stanowi ocenę cząstkową.
30. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel udostępnia kryteria pisemnego sprawdzania wiadomości oraz uzasadnia ustaloną ocenę.
31. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu. Nauczyciel udostępnia uczniowi prace do domu na pisemną prośbę rodziców
ze zobowiązaniem zwrotu. O ocenach uzyskanych przez ucznia rodzic zostaje poinformowany przez odpowiedni wpis do dzienniczka ucznia.
32. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia..
33. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa
w pkt. 19a do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w ppkt b;
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ppkt a-c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów,
o których mowa w ppkt b.
34. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
35. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
36. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, i informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
37. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
38. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej punkcie 5. – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
39. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
40. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego
w terminie podanym w informacji o organizacji roku szkolnego ustalonym na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym. Ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych musi nastąpić na 7 dni przed zakończeniem śródrocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
41. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
42. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
43. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
na podstawie skali określonej w pkt. 5 i 11.
44. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
45. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
46. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
47. Na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy klas pisemnie informują rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów, a w przypadku uczniów klas I-III o braku podstaw do promocji do klasy programowo wyższej.
48. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem pkt. 49.
49. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
50. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt. 16 i 108.
51. Dla uczniów uczęszczających na lekcje religii/etyki, ocena z tego przedmiotu wliczana jest do średniej ocen.
52. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
53. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
54. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
55. Uczeń, który nie uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania rocznych ocen klasyfikacyjnych wyższych od oceny niedostatecznej nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej
i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 108.
56. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
57. Uczeń kończy szkołę:
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z uwzględnieniem pkt. 54 i zastrzeżeniem punktu 16.
b) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu po szkole podstawowej, o którym mowa w punktach 109-177, z uwzględnieniem pkt. 124, 125, 126 i 169.
58. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem:
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, z uwzględnieniem pkt. 54
b) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu po szkole podstawowej, o którym mowa w punktach 109-177, z uwzględnieniem pkt. 126 i 169.
59. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
60. Nauczyciel- wychowawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania ucznia i jego rodziców(prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie rocznej 14 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z przewidywanymi ocenami w w/w terminie.
61. Warunkiem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana jest złożenie przez rodziców (opiekunów prawnych) pisemnego wniosku nie później niż 10 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz spełnienie warunków określonych w wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych w odniesieniu do kryteriów z danego przedmiotu.
62. Termin testu ponownej weryfikacji umiejętności i wiadomości ustala nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z uczniem.
63. W przypadku nieobecności nauczyciela, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela
w zastępstwie.
64. Ocenę wyższą niż przewidywana otrzymuje uczeń, który spełni wymagania zgodne z kryteriami przedmiotowego systemu oceniania, określone w teście z danego przedmiotu.
65. W sytuacji, kiedy uczeń, z przyczyn niezależnych nie stawi się na test w terminie uzgodnionym z nauczycielem, a nie ma możliwości ustalenie nowego terminu proponowana ocena zostaje utrzymana.
66. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych musi nastąpić na 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
Ocena ustalona przez nauczyciela w tym trybie jest oceną ostateczną.
67. Wychowawca klasy zobowiązany jest do pisemnego poinformowania ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej ocenie rocznej zachowania na 14 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Rodzic
ma obowiązek zapoznać się z przewidywaną oceną.
68. Warunkiem uzyskania oceny zachowania wyższej niż przewidywana jest dopełnienie następujących procedur:
a) złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż na 10 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych wniosku z pisemnym uzasadnieniem zmiany oceny zachowania i prośbą o jej o ponowne ustalenie,
b) pozytywne rozpatrzenie wniosku przez komisję w składzie: uczeń, rodzice (prawni opiekunowie), wychowawca klasy, pedagog.
Komisja rozpatruje zgodność uzasadnienia z kryteriami i regulaminem zachowania.
Ocena ustalona w tym trybie jest oceną ostateczną.
69. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Warunkiem ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu są co najmniej trzy oceny cząstkowe.
70. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
71. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
72. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
73. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
74. Uczniowi, spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
75. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
76. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
77. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
78. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
79. Egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, o którym mowa w punktach 70, 71 i 72a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
80. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
81. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w punkcie 72b oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
82. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
83. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład odpowiednich komisji;
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
84. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
85. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „niesklasyfikowana”
86. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 89-98.
87. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt. 89-98 i 99.
88. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 89-98.
89. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnego wniosku skierowanego do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
90. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
91. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 90a, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 89 . Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
92. Skład komisji.
92.1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
92.2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
93. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
94. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt. 98.
95. Z prac komisji sporządza się protokół. zawierający w szczególności:
95.1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych protokół zawiera:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
95.2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania protokół zawiera:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
96. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
97. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
98. Przepisy pkt. 89-97 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna
99. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
100. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
101. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
102. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
103. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
104. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) skład komisji;
b) termin egzaminu poprawkowego;
c) pytania egzaminacyjne;
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
105. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
106. Do momentu przystąpienia do egzaminu uczeń uczęszcza do klasy z poziomu edukacyjnego, którego nie ukończył na skutek nieotrzymania promocji.
107. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 108.
108. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
109. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.
110. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
111. Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, jest ogłaszany nie później niż do dnia
1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
112. W przypadku gdy uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu, w języku danej mniejszości narodowej, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do sprawdzianu w języku danej mniejszości narodowej.
113. Deklarację, o której mowa w pkt.112 składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
114. Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu, w języku danej mniejszości narodowej, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi komisji okręgowej nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny. Wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań oraz nazwę języka mniejszości narodowej.
115. Uczeń może zrezygnować z przystąpienia do sprawdzianu w języku danej mniejszości narodowej. O rezygnacji rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, informują pisemnie dyrektora szkoły, który niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
116. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.
117. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.
118. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
119. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
120. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt. 119, jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
121. Dla uczniów, o których mowa w ust. 116-119, nie przygotowuje się odrębnych zestawów zadań.
122. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w ust. 116-119, i podaje ją
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
123. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w ust. 116-119, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, określonych w szczegółowej informacji dotyczącej sposobu przeprowadzania sprawdzianu po szkole podstawowej.
124. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
125. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
126. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w pkt. 128.
127. Zwolnienie ucznia, o którym mowa w pkt. 126 ze sprawdzianu, jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.
128. Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
129. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
130. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
131. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu przez komisję okręgową.
132. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
a) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany;
b) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny,
c) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;
d) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
e) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu – przed rozpoczęciem sprawdzianu,
f) nadzoruje przebieg sprawdzianu,
g) zapewnia uczniom, o których mowa w pkt. 116-119, przystąpienie do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości;
h) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia ;
i) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;
j) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.
133. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu.
134. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w pkt. 133, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia
o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.
135. Sprawdzian trwa 60 minut.
136. Dla uczniów, o których mowa w pkt. 116-119 czas trwania sprawdzianu może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużony sprawdzian, określa dyrektor Komisji Centralnej w szczegółowej informacji dotyczącej sposobu przeprowadzania sprawdzianu po szkole podstawowej.
137. W przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
138. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:
a) przewodniczący;
b) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.
139. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali.
140. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.
141. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
142. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone.
143. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w pkt.142 zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.
144. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w pkt. 142 nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
145. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
146. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań z nową kartą odpowiedzi.
147. Informację o wymianie zestawu zadań z kartą odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. . Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
148. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
149. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
150. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
151. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
152. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie (słuchacze) nie powinni opuszczać sali.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi (słuchaczowi) na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
153. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie (słuchacze), przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy sprawdzianu, wyznaczeni przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
154. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
155. W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w pkt. 174.
156. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian.
157. W przypadkach, o których mowa w pkt. 155 i 156, uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
158. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu:
a) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub
b) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, lub uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w pkt. 174.
159. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia.
160. W przypadkach, o których mowa w pkt.155-159, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0”.
161. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
162. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
163. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej.
164. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
165. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
166. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub, przystępuje do sprawdzianu, w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
167. Do ucznia, o którym mowa w pkt. 166, przystępującego do sprawdzianu,
w dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio przepisy pkt. 158-160.
168. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
169. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem.
170. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
171. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
172. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w pkt. 155- 161 i 166 – do dnia 31 sierpnia danego roku.
173. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 172, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
174. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
175. Protokół, o którym mowa w pkt. 174, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
176. Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które stanowią dokumentację sprawdzianu, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
177. Dokumentację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 11. | Powrót do spisu treści
Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
5. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
6. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywa się we współpracy z :
a) rodzicami uczniów,
b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
c) placówkami doskonalenia nauczycieli,
d) innymi szkołami i placówkami,
e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
a) ucznia,
b) rodziców ucznia,
c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, potwierdzającego zajęcia z uczniem,
d) poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
e) pomocy nauczyciela.
9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w formie:
a) klas terapeutycznych,
b) zajęć rozwijających uzdolnienia,
c) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
e) porad i konsultacji.
10. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
11. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
12. Nauczanie w klasach, o których mowa w ust. 11, jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
13. Klasy, o których mowa w ust. 11, organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby.
14. Liczba uczniów w klasie, o której mowa w ust. 11, nie może przekroczyć 15 osób.
15. Objęcie ucznia nauką w klasie, o której mowa w ust. 11, wymaga opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
16. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenie albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w klasie tego typu.
17. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
18. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 17, nie może przekroczyć 8 osób.
19. Zajęcia, o których mowa w ust. 11 i 17, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.
20. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
21. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 20, nie może przekroczyć 8 osób.
22. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.
23. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
24. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
25. Zajęcia, o których mowa w ust. 22, 23, 24 prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.
26. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrówanawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
27. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.
28. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.
29. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.
30. Działania, o których mowa w ust. 29, obejmują w klasach I – III obserwację i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
31. Działania, o których mowa w ust. 29, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
32. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
33. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
34. Zespół, o którym mowa w ust. 33, tworzy dyrektor.
35. Zespół tworzony jest dla:
a) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczanie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
b) ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczna – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.
36. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
37. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają przepisy szczególne.
38. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
39. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:
a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem,
c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
d) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
e) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

§ 12. | Powrót do spisu treści
Postanowienia końcowe

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
3. Środki finansowe na działalność szkoła uzyskuje z budżetu państwa, gminy, rodziców.
4. Obsługa finansowo- księgową prowadzona jest w siedzibie placówki.
5. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.
6. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
7. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
8. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu.
8.1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
– organów szkoły,
– organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
w przypadku zmiany przepisów.
8.2. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
8.3. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach
w formie obwieszczenia.
9. Wszystkie sprawy, których nie rozstrzyga niniejszy statut rozwiązują odrębne przepisy
i regulaminy.
10. Z chwilą wejścia w życie Statutu traci moc dotychczas obowiązujący statut.
11. Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez radę szkoły.

Na podstawie art.42 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie wprowadza się następujące zmiany:

§ 11. Statutu Szkoły otrzymuje brzmienie:

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

W § 11. do pkt. 8 dodaje się ppkt.

f) dyrektora szkoły,

g) higienistki szkolnej,

h) asystenta edukacji romskiej,

i) kuratora sądowego,

j) pracownika socjalnego,

h) asystenta rodziny.

W § 11. pkt. 32,33,34,35,36,37 zostają wykreślone;

W § 11. dodaje się pkt. 40, który otrzymuje brzmienie:

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel  lub specjalista udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy;

40.1. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem  – jeżeli stwierdzi taką potrzebę, planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w  których poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

40.2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

40.3. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy  psychologiczno – pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia – w zależności od potrzeb- z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, kuratorami sądowymi, asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi i higienistką szkolną.

40.4. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną, niż wymieniona w pkt. 40.1. osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w szkole.

40.5. Przepisy  pkt. 40 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni. Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach wydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

W § 11. dodaje się pkt. 41. Otrzymuje on brzmienie:

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy  psychologiczno – pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny  po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

41.1. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż na etap edukacyjny.

Zadania i sposób działania zespołu określają przepisy szczególne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do § 11. dodaje się pkt. 42. Otrzymuje on brzmienie:

O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców ucznia podczas zebrań z rodzicami lub spotkań indywidualnych.

Do § 11. dodaje się pkt.43. Otrzymuje on brzmienie:

W przypadku zakwalifikowania ucznia na zajęcia specjalistyczne lub zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rodzice otrzymują informację pisemną o formach zajęć i wymiarze godzin. Pisemną informację dla rodziców przygotowuje wychowawca klasy.

Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

Zmiany wprowadzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 19.11.2013 r.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku z § 13 ust. 2., ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222), w Statucie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie wprowadza się następujące zmiany:

W § 4. dodaje się punkt 2.1. Zasady rekrutacji dla uczniów spoza obwodu szkoły od roku szkolnego 2014/2015

2.1. Zasady rekrutacji dla uczniów spoza obwodu szkoły od roku szkolnego 2014/2015
1. Kryteria i wymagane dokumenty
a) wielodzietność rodziny kandydata (wielodzietność rodziny oznacza rodzinę
wychowującą troje i więcej dzieci) – oświadczenie,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
dla kryterium b, c, d, e – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.).
f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie (oznacza to pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem) – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz orzeczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135).

Kryteria, o których mowa w ppkt. a – g mają jednakową wartość punktową.

Dokumenty poświadczające spełnienie kryterium, należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica).

2. Postępowanie rekrutacyjne
a) postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora szkoły,
b) dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,
c) do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
ca) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
cb) podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń – listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona
i nazwisko,
cc) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Tryb odwołania
Zgodnie z art. 20 zc. pkt. 6,7,8,9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.).

4. Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015
Zapisy do szkoły – 03.03.2014 – 21.03.2014 r.
Ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów – 23.04.2014 r.
Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły – 24 – 25.04.2014 r.

5. Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016
Zapisy do szkoły – 07.01.2015 – 27.02.2015 r.
Ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów – 20.04.2015 r.
Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły – 21 – 22.04.2015 r.

Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.
Zmiany wprowadzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 18.02.2014 r.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562) ze zmianami

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie wprowadza się następujące zmiany:

Do § 2. dodaje się punkt 7.
7. Szkoła prowadzi klasy matematyczno-przyrodnicze.

W § 3 pkt. 5 po wyrazie nadobowiązkowe dodaje się wyrazy:
(zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów)

§ 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą
6 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Do § 4. dodaje się punkt 15.
15. Do klasy matematyczno-przyrodniczej przyjmowani są wszyscy chętni uczniowie.
W przypadku, gdy liczba zainteresowanych uczniów przewyższa liczbę miejsc w oddziale,
o przyjęciu decyduje dyrektor szkoły. Liczbę miejsc w klasie matematyczno-przyrodniczej określa w każdym roku szkolnym dyrektor szkoły.

Do § 7. dodaje się punkt 4.3.5
4.3.5 W celu wsparcia zadań wychowawczych szkoła może zatrudnić nauczyciela asystenta.

§ 7 pkt. 11.3 otrzymuje brzmienie:
11.3. Czas pracy świetlicy trwa od 6:30 do 17:00.

§ 7 pkt. 16.1 otrzymuje brzmienie:
1.1. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, z uwzględnieniem możliwości częściowego refundowania uczniom opłat ponoszonych w stołówce.

W § 10 w pkt. 31 wykreśla się zdanie:
31. O ocenach uzyskanych przez ucznia rodzic zostaje poinformowany przez odpowiedni wpis do dzienniczka ucznia.

W § 10 w pkt. 35 wykreśla się wyrazy:
techniki, zajęć artystycznych

W § 10 w pkt. 36 wykreśla się wyrazy:
i informatyki lub technologii informacyjnej

W § 10 w pkt. 37 wykreśla się wyrazy:
informatyki lub technologii informacyjnej

W § 10 wykreśla się punkty 109 – 177 i dodaje się punkty 109 – 180 o brzmieniu:
109. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem”.
110. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:
– w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;
– w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.
111. Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony sprawdzian, jest obowiązany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, zgłosić szkołę do okręgowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „komisją okręgową”.
112. Sprawdzian w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.
113. Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
114. Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
115. Uczniowie przystępują do części drugiej sprawdzianu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
116. Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
117. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.
118. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.
119. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
120. Uczeń który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
121. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w punkcie 118 jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza).
122. Dla uczniów o których mowa w punktach 117-120, nie przygotowuje się odrębnych zestawów zadań.
123. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów o których mowa w punktach 117-120, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny.
124. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy), o których mowa w punktach 117-120, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu.
125. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
126. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
127. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części drugiej sprawdzianu.
128. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni w przypadku uczniów szkoły podstawowej – z odpowiedniej części sprawdzianu.
129. Zwolnienie, o którym mowa w punkcie 128, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
130. Zwolnienie, o którym mowa w punkcie 128, z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.
131. Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
132. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
133. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
134. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego organizowane przez komisję okręgową.
135. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
– przygotowuje listę uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu; lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia (słuchacza), numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia (słuchacza) w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów (słuchaczy) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian;
– nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
– powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu;
– powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
– informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu – przed rozpoczęciem sprawdzianu;
– nadzoruje przebieg sprawdzianu;
– zapewnia uczniom o których mowa w punktach 117-120, przystąpienie do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości;
– sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do odpowiedniej części sprawdzianu lub przerwali odpowiednią część sprawdzianu, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia , a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
– zabezpiecza, po zakończeniu danej części sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i przekazuje je komisji okręgowej w sposób określony przez dyrektora tej komisji;
-nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.
136. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu.
137. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w punkcie 136, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.
138. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:
– część pierwsza – 80 minut;
– część druga – 45 minut.
139. Dla uczniów o których mowa w punktach 117-120, czas trwania każdej części sprawdzianu może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużona każda część sprawdzianu określa dyrektor Komisji Centralnej.
140. W przypadku gdy sprawdzian mają być przeprowadzone w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
141. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:
– przewodniczący;
– co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.
142. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali.
143. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów
144. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
145. W przypadku sprawdzianu w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz:
– w części pierwszej – nauczyciele języka polskiego i matematyki;
-w części drugiej – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany sprawdzian.
146. Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego z powodu choroby lub z innych ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w sprawdzianie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w placówce.
147. Przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone.
148. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w punkcie 136 zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza odpowiednią część sprawdzianu i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.
149. W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela uczniów (słuchaczy), a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia odpowiedniej części sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów (słuchaczy) w poszczególnych salach.
150. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
151. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań z nową kartą odpowiedzi.
152. Informację o wymianie zestawu zadań z kartą odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w punkcie 177. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
153. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu, zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
154. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
155. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
156. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w zestawie zadań, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania sprawdzianu.
157. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu. Czas pracy ucznia rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
158. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
159. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
160. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
161. W przypadku:
– stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub
– wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub
– zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia odpowiednią część sprawdzianu tego ucznia Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w punkcie 177.
162. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią część sprawdzianu tego ucznia .
163. Przepis punktu 162 stosuje się również w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy ucznia występowania w jego pracy jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia .
164. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia lub słuchaczowi, któremu zostały unieważnione odpowiednia część sprawdzianu, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.
165. W przypadku unieważnienia uczniowi odpowiedniej części sprawdzianu uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu .
166. Uczeń który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, w punktach 112- 113 albo nie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
167. Uczeń który w danym roku szkolnym przystąpił do sprawdzianu, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej, przystępuje ponownie do sprawdzianu w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę.
168. Wyniki sprawdzianu ustalone przez komisję okręgową są ostateczne.
169. Uczeń ,który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
– nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w ustalonym terminie albo
– przerwał daną część sprawdzianu
przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu , o którym mowa w punkcie 113 , w szkole, której jest uczniem.
170. Do ucznia ,o którym mowa w punkcie 169, przystępującego do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w dodatkowym terminie, stosuje się odpowiednio wcześniejsze przepisy.
171. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
172. W przypadku, o którym mowa w punkcie 171, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu, zamiast wyniku ze sprawdzianu lub z odpowiedniej części sprawdzianu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.
173. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
174. Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
175. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których w punkcie 170 – do dnia 31 sierpnia danego roku.
176. Zaświadczenie, o którym mowa w punkcie 175, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.
177. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
178. Protokół, o którym mowa w punkcie 177, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
179. Sprawdzone i ocenione prace uczniów w tym karty odpowiedzi, które stanowią dokumentację sprawdzianu, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
180. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

W § 12. dodaje się pkt. 1.1:
1.1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania w formie dziennika elektronicznego.

Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.
Zmiany wprowadzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 04.11.2014 r.

Na podstawie:

– Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572
ze zm.)
– Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 483
– Rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959)

w Statucie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie wprowadza się następujące zmiany:

W § 3 po punkcie 1 dodaje się punkt 1.1.:
1.1. Liczebność w klasach I–III nie może przekraczać 25 uczniów. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I-III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły, dzieli dany oddział. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w klasie o ponad 25 (nie więcej niż o 2 uczniów), na wniosek Rady Rodziców, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. W takim przypadku dyrektor zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tej klasie.
Oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

W § 3 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

W § 3 dodaje się punkt 10:
10. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

W § 6, w punkcie 7.1 dodaje się podpunkty h oraz i:
h) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki,
i) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

W § 6 w punkcie 10.5 dodaje się podpunkt f:
f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

W § 6 punkt 11.6 otrzymuje brzmienie:
11.6. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

W § 10 w punkcie 4.1 dodaje się podpunkt f:
f) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć

W § 10 punkt 6 otrzymuje brzmienie:
6. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

W § 10 w punkcie 7 po słowach „zajęć edukacyjnych” dodaje się:
i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

W § 10 dodaje się punkt 7.1:
7.1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt.5 podpunkt a-e. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w punkcie 5 podpunkt f.

W § 10 punkt 16 uchyla się.

W § 10 w punkcie 20 skreśla się słowa:
i skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

W §10 w punkcie 31 po słowie dzienniczka dodaje się słowo:
elektronicznego

W § 10 punkt 33 podpunkty a-d otrzymują brzmienie oraz dodaje się podpunkt e:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w podpunkcie a–c, który jest objęty pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

W § 10 w punkcie 35 dodaje się:
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

W § 10 punkt 36 otrzymuje brzmienie oraz dodaje się podpunkty a-b:
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

a) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,
b) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

W § 10 po punkcie 37 dodaje się punkt 37.1:
37.1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

W §10 w punkcie 41 dodaje się:
W przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalenia jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

W § 10 po punkcie 43 dodaje się pkt.43.1:
43.1. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

W § 10 w punkcie 47 skreśla się słowo:
pisemnie.

W §10 punkt 48 otrzymuje brzmienie oraz dodaje się pkt. 48.1:
48. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
48.1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

W § 10 w punkcie 49 po słowie szkolnego dodaje się:
jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

W § 10 w punkcie 50 po słowie zastrzeżenie skreśla się:
pkt. 16.

W § 10 po punkcie 51 dodaje się punkt 51.1 oraz 51.2:
51.1. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
51.2: Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

W § 10 punkt 56 uchyla się.

W § 10 w podpunkcie a punktu 57 skreśla się:
i zastrzeżeniem punktu 16.

W § 10 pkt. 59 otrzymuje brzmienie:
O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno—terapeutycznym.

W § 10 w punkcie 89 ostatnie zdanie skreśla się i zastępuje:
Zastrzeżenia, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W § 10 w punkcie 92.1 podpunkty a-c otrzymują brzmienie:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

W §10 w punkcie 95.1 podpunkty otrzymują brzmienie:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania sprawdzające;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

W §10 w punkcie 99 po słowie edukacyjnych dodaje się:
albo jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego.

W § 10 w punkcie 104 podpunkty otrzymują brzmienie:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin egzaminu poprawkowego;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania egzaminacyjne;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

W § 10 w pkt. 109 dodaje się:
Sprawdzian sprawdza w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania wynikające z podstawy programowej.

W § 10 w pkt. 111 zmienia się:
Słowa do dnia 1 września zastępuje się do dnia 30 września.

W § 10 w pkt. 111 dodaje się punkt 111.1:
111.1. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.

W § 10 w pkt. 114 zmienia się:
Słowa do dnia 1 września zastępuje się do dnia 10 września.

W § 10 pkt. 119 dodaje się punkt 119.1:
119.1. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sprawdzian albo egzamin gimnazjalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
Wniosek o wyrażenie zgody składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu.
W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w terminie późniejszym.

W § 10 pkt. 125 otrzymuje brzmienie:
Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu

W § 10 punkt 141 otrzymuje brzmienie:
141. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:
a) szkole, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu;
b) innej szkole lub w placówce.

W § 10 wprowadza się punkt 141.1 w brzmieniu:
W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w punkcie 141, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy.

W § 10 w punkcie 143:
liczbę 30 zastępuję się 25

W § 10 pkt. 168 dodaje się punkt 168.1:
168.1. Wyniki sprawdzianu są przedstawione w procentach na podstawie liczby punktów przyznanych przez organizatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi.
W tekście statutu określenie upośledzenie umysłowe zamienia się na niepełnosprawność intelektualną.

Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.
Zmiany wprowadzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 26.08.2015 r.

Na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2016 poz. 35, ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy oraz systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 1010,

w Statucie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie wprowadza się następujące zmiany:

W § 4 pkt. 1. otrzymuje brzmienie:
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na wniosek rodziców naukę może rozpocząć również dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, gdy korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

W § 4 pkt. 2 ppkt. a otrzymuje brzmienie:
Na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najlepszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

W § 10 wykreśla się punkty 109 – 180.

Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.
Zmiany wprowadzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 29.08.2016 r.