Prawa i obowiązki ucznia

Zgodnie ze Statutem szkoły:

Uczeń ma prawo do:
a) ochrony przed dyskryminacją oraz sprawiedliwego i równego traktowania przez organy szkoły i nauczycieli, zwłaszcza w ocenianiu postępów w nauce i zachowania,
b) wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań i uzyskiwania wsparcia szkoły
w tym zakresie,
c) swobodnego wyrażania poglądów w sprawach dotyczących uczniów, w tym bycia reprezentowanym w każdym postępowaniu przed organami szkoły,
d) swobodnej wypowiedzi, w tym do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, o ile nie uwłacza to godności i dobrom osobistym innych osób, a także zasadom moralności i porządku publicznego,
e) zrzeszania się w organizacjach dopuszczonych do działania w szkole na podstawie przepisów prawa,
f) ochrony, w czasie sprawowania przez szkołę opieki nad uczniami, przed:
przemocą ze strony innych uczniów oraz osób trzecich,
pornografią oraz wszelkimi przejawami wykorzystywania seksualnego,
narkomanią i innymi formami uzależnień,
dostępem do treści internetowych, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
g) opieki medycznej, w tym zwłaszcza pierwszej pomocy pielęgniarskiej i świadczeń profilaktycznych,
h) kultywowania wiary, zwyczajów lub języka przez uczniów, którzy należą
do mniejszości etnicznych, narodowościowych lub religijnych,
i) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły,
j) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązywaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
k) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich,
l) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
m) uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez szkołę.
4. W każdym przypadku nieprzestrzegania praw uczeń może odwołać się do komisji,
w skład której wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog szkolny.
5. Odwołanie w formie pisemnej z uzasadnieniem składa się w sekretariacie szkoły
w terminie 7 dni.
6. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Ustalenia komisji są wiążące przy obecności ¾ jej członków. Decyzje komisji są ostateczne.
7. Uczeń ma obowiązek:
a) udziału w zajęciach edukacyjnych,
b) właściwego zachowania w trakcie zajęć,
c) punktualnego rozpoczynania zajęć edukacyjnych,
d) systematycznego przygotowywania się do zajęć,
e) troski o zdrowie, bezpieczeństwo i życie swoje i innych, w tym nieuleganie nałogom,
f) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
g) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
h) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
i) okazywania szacunku wszystkim członkom społeczności szkolnej,
j) dbania o piękno mowy ojczystej,
k) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,
l) usprawiedliwiania, w terminie i formie określonej w ZWO, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
m) dbania o schludny wygląd oraz noszenia stroju, określonego w § 2 pkt 6.,
n) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych tylko w czasie przerw wyłącznie na korytarzach szkolnych lub boisku szkolnym. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami zdrowotnymi, dyrektor szkoły może na pisemny wniosek rodziców wyrazić zgodę na używanie telefonów w czasie lekcji,
o) podporządkowania się zarządzaniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.
p) troski o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz.
7.1. Uczniom nie wolno:
a) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
o podobnym działaniu,
b) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków
o podobnym działaniu,
c) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu
i życiu,
d) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć,
e) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,
f) zapraszać obcych osób do szkoły.
7. Za wzorową naukę i wzorowe zachowanie uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a) pochwałę wychowawcy klasy wobec klasy,
b) pochwałę dyrektora wobec klasy,
c) pochwałę dyrektora wobec szkoły,
d) list pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców,
e) nagrodę rzeczową,
f) stypendium za osiągnięcia w nauce,
g) stypendium za wyniki sportowe,
h) wytypowanie do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie organizowanej dla wyróżniających się uczniów,
i) przyznanie tytułu Złotego Absolwenta dla wyróżniających się uczniów klas szóstych.
8.1. Tytuł ,,Złoty Absolwent” przyznaje kapituła w składzie:
a) dyrektor szkoły,
b) pedagog,
c) opiekun samorządu uczniowskiego.
8.2. Tytuł otrzymuje uczeń na pisemny wniosek nauczyciela wychowawcy, przedstawiony kapitule. Wniosek wychowawcy musi być uzasadniony
wg kryteriów, określonych w punkcie 8.5.
8.3. Decyzja kapituły o przyznaniu tytułu „Złotego Absolwenta” musi być jednogłośna.
8.4. Decyzja kapituły o przyznaniu tytułu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
8.5. Tytuł otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria:
a) uzyskuje bardzo wysokie wyniki w nauce,
b) uzyskuje bardzo wysokie wyniki w zachowaniu,
c) cechuje go wysoka kultura osobista,
d) wyróżnia go szczególna działalność charytatywna,
e) jego działania rozsławiają imię klasy, szkoły, miasta.
f) wyróżnia się w udzielaniu pomocy rówieśnikom i osobom potrzebującym pomocy.
Uczeń nie musi spełniać jednocześnie wszystkich wymienionych kryteriów.
8. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły uczeń może otrzymać następujące kary:
a) nagana wychowawcy klasy,
b) nagana dyrektora szkoły,
c) nagana dyrektora szkoły wobec szkoły,
d) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
e) przeniesienie do innej klasy.
9. Jeżeli stosowane powyższe kary i inne środki wychowawcze nie przynoszą spodziewanych efektów, dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły
10. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób,
jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
11. Rodzice ucznia, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób
lub szkoły zobowiązani są do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.
12. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od kary, do komisji, w skład której wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
d) pedagog szkolny.
13. Odwołanie w formie pisemnej z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie szkoły
w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu.
14. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Ustalenia komisji są wiążące przy obecności ¾ jej członków. Decyzje komisji są ostateczne.