bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na stanowisko urzędnicze

18.12.2017

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” 64-100 Leszno, ul. Rumuńska 6ab Wymiar etatu: 1/10 etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2018

1. Wymagania niezbędne od kandydatów: 1. Obywatelstwo polskie. 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 4. Nieposzlakowana opinia. 5. Wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Przeprowadzenie szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego dla wszystkim nowo zatrudnionym pracowników lub zmieniającym stanowisko. Szkolenie powyższe dokumentuje wydanym zaświadczeniem.

2. Kontrola zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdzania na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Niezwłocznie zawiadomienie pracodawcy o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników i uczniów, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, wstrzymanie pracy maszyn i urządzeń w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia oraz zdrowia pracowników lub uczniów.

4. Współdziałanie z pracodawcą, społecznym inspektorem pracy w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

5. Wspólnie z pracodawcą organizowanie stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wymogami ergonomii.

6. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących stosowania przez pracowników przepisów i zasad bhp, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z środowiskiem pracy.

7. Sporządzanie i przedstawienie pracodawcy co najmniej raz w roku przeglądu szkoły oraz jej wyposażenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki – identyfikacja zagrożeń (diagnoza stanu bhp).

8. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, przygotowywanie wniosków zmierza­jących do usunięcia tych zagrożeń.

9. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów związanych z wypadkami pracowników oraz uczniów (ustala przyczyny i okoliczności), podejmuje działania profilaktyczne mające na celu zapobieżenie na przyszłość podobnych zdarzeń.

10. Dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji, wspólnie z pracodawcą informując pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

11. Występowanie z wnioskiem do pracodawcy o nałożenie kar porządkowych w stosunku do osób naruszających przepisy i zasady bhp.

12. Niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który sowim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego lun innych osób.

Podstawa prawna § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania tutaj),

2. List motywacyjny i CV z podanym nr telefonu i adresem e-mailowym,

3. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania tutaj),

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. do celów rekrutacji (do pobrania w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

4. Inne informacje:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie, ul. Rumuńska 6ab w terminie do dnia 28 grudnia 2017 do godziny 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przechodzą do dalszego etapu rekrutacji. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 520 02 30 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/, na stronie internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie /www.dwunastka.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie, ul. Rumuńska 6ab. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną zniszczone po ogłoszeniu wyniku naboru.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie

Ireneusz Matłoka

Opublikował: Tomasz Uzarowski
Publikacja dnia: 18.12.2017

Dokument oglądany razy: 213
« inne aktualności