bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg nieograniczony

02.12.2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz przygotowanie, dostawę i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Lesznie.

Załączniki:
SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy .doc .pdf

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu .doc .pdf

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania .doc .pdf

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynaleĹźności lub braku przynaleĹźności do grupy kapitałowej .doc .pdf

Załącznik nr 5 – Wzór umowy najmu lokalu oraz przygotowania posiłków .doc .pdf

Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia .doc .pdf

Opublikował: Krzysztof Borowski
Publikacja dnia: 02.12.2019

Dokument oglądany razy: 90
« inne aktualności