bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na wolne stanowisko

16.06.2015

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

starszy specjalista

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
64-100 Leszno, ul. Rumuńska 6ab
Wymiar etatu: pełen etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2015

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
obywatelstwo polskie
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym,
znajomość obsługi komputera – programy płacowe: R2płatnik, Program Płatnik,
znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych,
znajomość przepisów płacowych w sektorze budżetowym,
znajomość przepisów z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
doświadczenie zawodowe w płacach,
doświadczenie zawodowe w księgowości,
umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, umiejętność nawiązywania kontaktów,
zdyscyplinowanie, sumienność i systematyczność.

3. Zadania wykonywane na stanowisku
sporządzanie list płac i prowadzenie dokumentacji płacowej,
przygotowywanie zaświadczeń płacowych i RP7,
obsługa świadczeń pozapłacowych – ZFŚS,
sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych i podatkowych,
obsługa bankowości elektronicznej,
prowadzenie kasy szkoły,
rozliczanie delegacji służbowych,
sporządzanie sprawozdań budżetowych i statystycznych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:
wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
list motywacyjny i CV z podanym adresem e-mailowym,
oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania tutaj),
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. do celów rekrutacji (do pobrania tutaj),

5. Inne informacje:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie, ul. Rumuńska 6ab w terminie do dnia
6 lipca 2015 do godziny 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przechodzą do dalszego etapu rekrutacji. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 520 02 30
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ ,
na stronie internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie /www.dwunastka.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie, ul. Rumuńska 6ab.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną zniszczone po ogłoszeniu wyniku naboru.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie
Ireneusz Matłoka

Opublikował: Tomasz Uzarowski
Publikacja dnia: 16.06.2015

Dokument oglądany razy: 586
« inne aktualności