Zapisy do szkoły na rok szkolny 2018/2019

Opublikowano: 27.02.2018 | Kategoria: Szkoła

Prezentujemy informacje związane z zapisem dzieci do Szkoły Podstawowej nr 12 na rok szkolny 2018/2019.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
Na podstawie art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się (z urzędu) na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
Zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej prowadzone jest w okresie od 5 marca 2018r. do 28 marca 2018r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły. Zapisu dziecka dokonują rodzice/opiekunowie prawni. W celu założenia dokumentacji szkolnej rodzice/opiekunowie prawni wypełniają kartę zgłoszenia dziecka.

Druk zgłoszenia do pobrania bezpośrednio w sekretariacie szkoły bądź tutaj.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły
Na podstawie art. 133 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o światowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59) kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 9 kwietnia 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły dokonuje rodzic/prawny opiekun.

Wniosek o przyjęcie dziecka dostępny tutaj.

Informacja o określeniu kryteriów do postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy pierwszej szkół podstawowych, ustaleniu liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na rok szkolny 2018/2019.
1) rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w danej szkole – 15 pkt
2) dziecko uczęszczało do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły – 10 pkt
3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców – 7 pkt
4) wielodzietność rodziny kandydata – 7 pkt
5) sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem – 5 pkt
6) niepełnosprawność kandydata – 2 pkt
7) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 2 pkt
8) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 4 pkt
9) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata– 2 pkt
1. Potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.
2. Potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 dokonuje dyrektor przedszkola wydając zaświadczenie.
3. Za potwierdzenie spełniania przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 3 i pkt 4 uznaje się oświadczenie rodzica.
4. Za potwierdzenie spełnianie przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 5 uważa się dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz.575 ze zm.);
5. Za potwierdzenie spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 6-9 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 127, poz. 2046 ze zm.)

Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych
Oświadczenie woli

Harmonogram czynności dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie, w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 09 kwietnia 2018r. do 23 kwietnia 2017r. od 02 lipca 2018r. do 06 lipca 2018r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 21 maja 2018r. 13 lipca 2018r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28 maja 2018r. 16 lipca 2018r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 04 czerwca 2018r. 20 lipca 2018r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 czerwca 2018r. 23 lipca 2018r.