Ogłoszenia

30.07.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Wszystkich absolwentów klas ósmych zapraszam 31 lipca 2020 r. (piątek) po odbiór  Zaświadczeń dotyczących szczegółowych  wyników egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty będą wydawane w sekretariacie szkoły. Ze względów organizacyjnych prosimy o odbiór Zaświadczeń wg harmonogramu:

Klasa Wyznaczona godzina odbioru
dla absolwentów klas
8a 9.00 – 9.30
8b 9.45 – 10.15
8c 10.30 – 11.00
8d 11.15 – 11.45
8e 12.00 – 12.30

Przychodząc po odbiór dokumentu pamiętajcie o środkach ochrony osobistej – obowiązkowo każdy zaopatrzony jest w maseczkę.

Pamiętajcie. że do  4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.

01.07.

Wyprawka ucznia kl. I

Informacje o wyprawce szkolnej ucznia kl. I w roku szkolnym 2020-2021 dostępne tutaj.

26.06.

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Uczniom, Rodzicom i Pracownikom Szkoły życzymy udanych wakacji. Niech nadchodzący, letni czas upływa w dobrym zdrowiu i radości.  Życzymy bezpiecznych podróży, słonecznej pogody i niezapomnianych wrażeń przeżytych podczas wakacyjnych przygód. Niech rozpoczynające się wakacje będą dobrą okazją do odpoczynku w gronie najbliższych osób –

życzy Dyrekcja

15.06.

Życzenia Dyrektora Szkoły

Drodzy Uczniowie,
przed Wami ważny egzamin, wierzę, że każdy z Was zrobił wszystko, aby dobrze się do niego przygotować. Życzę Wam jak najlepszych wyników, a także wytrwałości, spokoju i koncentracji.

Powodzenia!

Dyrektor Szkoły
Ireneusz Matłoka

15.06.

Uwaga, uczniowie klas VIII!

Drodzy Uczniowie,
przypominamy, że wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  z terenu miasta Leszna  trzeba wypełnić w naborze elektronicznym, wydrukować, podpisać  i zanieść do szkoły pierwszego wyboru – taki system obowiązuje w naszej jednostce samorządowej.

Dyrektor Szkoły
Ireneusz Matłoka

05.06.

Komunikat do uczniów klas VIII w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Drodzy Uczniowie,
w związku ze zmianami terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi tutaj.

Dyrektor Szkoły
Ireneusz Matłoka

05.06.

Mundurki dla uczniów klas I w roku szkolnym 2020-2021

Szanowni Rodzice,
w szkole obowiązują mundurki szkolne, które można nabyć w PPH „CEZAR” Cezary Cukras w Lesznie, ul. Świętokrzyska 6, czynne pon.-pt. w godz. 12-17, tel. 65 529 23 71, kom. 533 255 844.

Dyrektor Szkoły
Ireneusz Matłoka

03.06.

Komunikat do rodziców uczniów przyszłych klas I w roku szkolnym 2020-2021

Szanowni Państwo,
w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, informuję, że dni otwarte dla przyszłych uczniów klas I i ich rodziców, zostają odwołane.

Listy uczniów z podziałem na klasy zostaną ogłoszone w terminie 24-28 sierpnia 2020 r.

Dyrektor Szkoły
Ireneusz Matłoka

19.05.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie
Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Prezentacja (plik pdf) do pobrania tutaj.

(19.05.2020 r.)

18.05.

Komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Szanowni Państwo,
powołując się na Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami, dyrektor informuje, że do dnia 7 czerwca 2020 r. realizacja Podstawy programowej dla klas I-III, nadal odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od dnia 25 maja 2020 r., w szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, które prowadzić będą wychowawcy świetlicy szkolnej lub inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły. Godziny opieki wynikać będą z deklaracji rodziców/opiekunów prawnych.

Dyrektor Szkoły
Ireneusz Matłoka

 • Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała ucznia, na wypadek zaobserwowania niepokojących objawów choroby. Wzór zgody dostępny tutaj. Wypełniony wzór należy przesłać na adres e-mail szkoły: sp12leszno@poczta.onet.pl
 • Deklaracja odnośnie czasu pobytu dziecka w szkole do pobrania tutaj. Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres e-mail szkoły: sp12leszno@poczta.onet.pl
 • Procedura_SARS-CoV-2 do pobrania tutaj.

29.04.

MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY UCZNIÓW KLAS III LESZCZYŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo! Drodzy Trzecioklasiści!
W związku z zaistniałą sytuacją oraz niepewną datą dotyczącą powrotu uczniów do szkolnych ławek – z przykrością informujemy, że Miejski Konkurs Matematyczny Uczniów Klas III zostaje w tym roku szkolnym odwołany.


Z wyrazami szacunku organizatorzy
M. Kubacka, I. Zeinab

11.03.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z decyzją Premiera od dnia 12.03-24.05.2020 zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne. W dniach 12-13.03.2020 szkoła pełnić będzie funkcję opiekuńczą. Zajęcia te odbywać będą się zgodnie z planem klas. Dodatkowo bez zmian funkcjonuje w tych dniach świetlica szkolna. Nieczynna będzie stołówka szkolna. Zgodnie z zaleceniami Premiera, prosimy o pozostawienie, w miarę możliwości, dzieci w domach.

Od 16.03-24.05.2020r. szkoła będzie nieczynna.

Sugerujemy zgodnie z wytycznymi rządu RP, aby w tym czasie dzieci przebywały z dala od dużych skupisk ludzi, zaniechania organizowania i uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich.

Zaleca się też ograniczenie kontaktów z osobami starszymi (dziadkowie, pradziadkowie), które są szczególnie narażone na zarażenie. Przypominamy o stosowaniu zasad higieny. Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej szkoły i Librusie.

Ważne informacje ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Rodzicu,
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny; rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Ireneusz Matłoka

06.03.

MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY UCZNIÓW KLAS III LESZCZYŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Szkoła Podstawowa nr 12 w Lesznie po raz XVII zaprasza wszystkich uczniów klas III leszczyńskich szkół podstawowych do udziału w Miejskim Konkursie Matematycznym.

Harmonogram konkursu w roku szkolnym 2019/2020:

 • zapraszamy laureatów szkolnych etapów konkursu do udziału w finale Miejskiego Konkursu Matematycznego, który odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020 r. o g. 13:00 w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumenty oraz zestawy zadań z poprzednich lat można pobrać tutaj.

02.03.

Zapisy do klasy czwartej – matematyczno-przyrodniczej na rok szkolny 2020/2021

Zapisy uczniów do klasy czwartej – matematyczno-przyrodniczej na rok szkolny 2020/2021 – złożenie wniosku w terminie:

 • do 27 marca 2020 r. (wniosek do pobrania tutaj).

Zapraszamy do Naszej Szkoły!

21.02.

Obiady

Drodzy Rodzice!

Od marca 2020 r. obowiązuje Regulamin korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie.

W związku z powyższym istnieje konieczność złożenia deklaracji przed rozpoczęciem korzystania z obiadów w kolejnym miesiącu.

Deklarację należy składać do 27 lutego 2020 r. do godz. 15:00 w sekretariacie lub kadrach szkoły.

Druki do pobrania:

UWAGA: NIE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT W LUTYM  NA MARZEC.

19.02.

Harmonogram Miejskiego Konkursu Recytatorskiego

Harmonogram Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Tuwim Łączy Pokolenia” dla uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020:

 • Etap Szkolny : 25 lutego 2020 r.
 • Etap Miejski – finał: 9 marca 2020 r. o godz. 17:00 w Teatrze Miejskim w Lesznie.

Zapraszamy!

10.02.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych do pobrania tutaj.

05.02.

Zapisy do klasy czwartej – sportowej na rok szkolny 2020/2021

Zapisy uczniów do klasy czwartej – sportowej na rok szkolny 2020/2021 – złożenie wniosku w terminie:

 • 30 marca – 18 maja 2020 r. (wniosek do pobrania tutaj).

Zapraszamy do Naszej Szkoły!

05.02.

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

 

 

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 dzieci z rocznika 2013 – terminy:

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły: 10 lutego do 6 marca 2020 r. (formularz do pobrania tutaj)
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły: 23 marca do 8 kwietnia 2020 r. (formularz do pobrania tutaj)

Zapraszamy do Naszej Szkoły!

02.01.

Harmonogram Miejskiego Konkursu Matematycznego

Harmonogram Miejskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020:

Etap szkolny: 17 kwietnia 2020 r., godz. 8:00,

Finał:

 • kl. czwarte: 11 maja 2020 r., godz. 13:00,
 • kl. piąte: 12 maja 2020 r., godz. 13:00,
 • kl. szóste: 13 maja 2020 r., godz. 13:00,
 • kl. siódme: 14 maja 2020 r., godz. 13:00,
 • kl. ósme: 15 maja 2020 r., godz. 13:00.

 

26.11.

XV Miejski Konkurs Matematyczny

Po raz XV Szkoła Podstawowa nr 12 w Lesznie zaprasza wszystkich uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w Miejskim Konkursie Matematycznym.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumenty oraz zestawy zadań z poprzednich lat można pobrać tutaj.

09.10.

Infolinia dla dzieci i młodzieży

Masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność? Skontaktuj się z bezpłatną i całodobową infolinią.

 

19.09.

Projekty Junior Squash i 1000 dzieci gra w tenisa

Klub Tenisowy Sporting wdraża dwa programy szkolenia dla dzieci klas 1-3 i 4-5, które swoim zasięgiem obejmą wszystkie szkoły podstawowe w Lesznie. Więcej informacji w załączonych plikach:

Projekt 1000 dzieci gra w tenisa

Projekt Junior Squash

Kontakt

ul. Rumuńska 6

64-100 Leszno

tel/fax 65 520 02 30

lub 65 520 02 39

e-mail: sp12leszno@poczta.onet.pl

"Nauka to pokarm dla rozumu."
(Lew Tołstoj)

Patron

Stefan Rowecki
Stefan Paweł Rowecki, pseud. Grot, Rakoń, Grabica, Inżynier, Jan, Kalina, Tur (ur. 25 grudnia 1895 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 1-2 sierpnia 1944 w Sachsenhausen) – generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny Armii Krajowej (dowódca Sił Zbrojnych w Kraju) (od 14 lutego 1942 do 30 czerwca 1943), teoretyk wojskowości. Czytaj więcej »

Kalendarz roku szkolnego

2 września

Rozpoczęcie roku szkolnego

18-19 września

Zebrania z rodzicami

14 października

Święto Edukacji Narodowej

6-7 listopada

Zebrania z rodzicami

18-19 grudnia

Zebrania z rodzicami

23.12.2019 -1.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

22-23 stycznia

Zebrania z rodzicami

27 stycznia - 7 lutego

Ferie zimowe

26-28 lutego

Rekolekcje

9-14 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

21-23 kwietnia

Egzaminy klas ósmych

27-28 maja

Zebrania z rodzicami

6 czerwca

Festyn sportowy

27 czerwca - 31 sierpnia

Ferie letnie